Vyberte stránku

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Subjektem údajů je každý zákazník fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.

Rozsah zpracování

Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

 1. Povinné:
  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • Adresa
  • E-mail
  • Telefon
 2. Nepovinné:
  • Název firmy
  • Poznámky

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.

Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).

Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Předávání třetím osobám

Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám.

Předávání do 3. zemí

Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:

 1. svůj souhlas kdykoli odvolat;
 2. požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
 3. odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
 4. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
 5. podat stížnost u dozorového úřadu;

Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.